Odběr novinek

Jak nám v budoucnu poroste důchod aneb valorizace důchodu

Stejně jako se během aktivního pracovního života většinou mění výše platu nebo mzdy v čase, existují i nástroje, kterým stát zajišťuje, že v rámci obecně se zvyšujících cen a inflace navyšuje vyplácené důchody tak, aby zajistili důstojnou úroveň života lidí v důchodu, a finanční nůžky se mezi pracujícími v aktivním věku a důchodci se rozevírali co nejméně.  Tímto právně závazným nástrojem pro pravidelné navyšování vyplacených důchodů  je systém zákonem dané valorizace (je ukotven v zákoně o důchodovém pojištění).

Valorizace důchodu je tedy zvýšení důchodu podle předem daných pravidel. V rámci těchto pravidel jsou stanoveny dvě úrovně valorizace, a to:

  • Řádná: pravidelně v každém roce (od roku 2024 vždy k 1.1. daného kalendářního roku)
  • Mimořádná: nepravidelně, za předpokladu, že inflace za růst cen překročí 5% za období od prvního měsíce nezapočítaného do výpočtu standardní lednové valorizace

 

Řádná (pravidelná) valorizace:

Základem pro výpočet valorizace důchodu je procentuální růst inflace, tedy růst cen zboží a služeb v daném období a růst reálných mezd. Stejně jako se důchod skládá z pevné složky a individuálně variabilní (procentuální složky), tak v rámci valorizace většinou dochází ke zvýšení obou těchto složek – jak základní výměry, která je pro všechny příjemce důchodu stejná, tak i procentní (zásluhové) výměry. 

Výjimkou zde bude rok 2024, kdy při valorizaci od ledna 2024 dojde pouze ke zvýšení základní výměry důchodu o 360 Kč (z 4.040 Kč na 4.400 Kč). Procentní výměra důchodu se pro rok 2024 zvyšovat nebude.

Pevná (základní) výměra důchodu se zvyšuje tak, aby činila 10 % průměrné mzdy.

Procentní část výměry vyplácených důchodů se zvýší o tolik procent (zaokrouhleně na desetinná místa), aby u průměrného starobního důchodu součet

  • částky zvýšení základní výměry (tedy například pro rok 2024 těch 360 Kč) a
  • částky zvýšení procentní výměry

odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a 1/2 růstu reálné mzdy (od 1.1.2025 1/3 růstu reálné mzdy). Procentní výměry vyplácených důchodů se nezvyšují, pokud už na tuto podmínku stačilo zvýšení základní výměry (což je případ roku 2024).

 

Mimořádná valorizace důchodu

Podmínkou pro zákonnou mimořádnou valorizaci důchodů (mimo standardní lednový termín) je růst cen o minimálně 5 %. Důchody se pak valorizují od 5. měsíce poté.

Jako názorný příklad uvedeme rok 2023, kdy v lednu překročil růst cen 5% hranici (od července 2022, což byl první nezapočítaný měsíc do předchozí řádné lednové valorizace). Mimořádná valorizace tak proběhla v červnu 2023 (5 měsíců později).

Její výše byla na základě uvedených pravidel (stejných jako pro řádné valorizace) stanovena na 400 Kč (pevná fixní část) + 2,3% (procentní individuální část). 

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“