Odběr novinek

Výhody oddlužení

Oddlužení je nepochybně vhod­nou cestou z dluhové situace fyzic­kých osob. Výhody oddlužení v porov­nání s exekucí jsou tyto:

  • mož­nost osvobození dlužníka od placení pohledávek, dlužník v oddlužení ne­musí splatit pohledávky v celém rozsa­hu, postačí, pokud bude včas a řádně plnit své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, v takovém případě pak insolvenční soud může rozhodnout o osvobození od placení nesplacené části pohledávek; v exekuci se naopak vyžaduje úhrada celé dlužné částky, která navíc může stále růst,
  • délka oddlužení je omezena na tři, respektive pět let, ale exeku­ce může dle současné právní úpravy probí­hat i po celý život dlužníka a teoreticky může přejít i na jeho dědice, pokud neodmítnou dědictví,
  • dlužník řeší vše prostřednictvím in­solvenčního správce, který rozděluje peníze mezi věřitele, což znamená, že ustanou telefonáty či výhružné dopisy od věřitelů,
  • dlužník jasně ví, k jaké částce v oddlužení směřuje,
  • dluhy dále ne­rostou.

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“