Odběr novinek

Neopomenutelný dědic

Zůstavitel si musí být vědom při pořizování závětí práv nepominutelných dědiců. Těmi jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. 

Rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl je stanoven u nezletilého potomka na tři čtvrtiny jeho zákonného podílu a u zletilého potomka na jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu. Pominutí nepominutelného dědice v závěti zakládá jeho právo na vyplacení jeho povinného dílu.

Nepominutelného dědice lze vydědit. Musí k tomu však být splněn minimálně jeden ze zákonných důvodů:

  • vyděděný neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
  • vyděděný neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem,
  • vyděděný byl odsouzen za spáchání trestného činu svědčícího o jeho zvrhlé povaze,
  • vyděděný trvale vede nezřízený život, nebo
  • vyděděný je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl, přičemž je ovšem třeba, aby byl tento povinný díl zůstaven jeho potomkům.

 

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“