Odběr novinek

Časté otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI- 1. část

 1. Jak, kde a jestli je povinné zrušit pojištění od VZP, v případě, že uprchlík se rozhodl vrátit do vlasti a zůstat tam?

V případě, kdy občan Ukrajiny dočasně odcestuje na Ukrajinu na dobu přesahující jeden kalendářní měsíc, je nutné toto ohlásit zdravotní pojišťovně, a to formou webového formuláře Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině, případně také osobně na klientském pracovišti VZP ČR. Po návratu z ciziny je třeba doložit své zdravotní pojišťovně dobu pobytu na Ukrajině, například prostřednictvím razítek v cestovním pase.

V případě, že se azylanti z Ukrajiny, kteří přišli do Česka po 24. 2. 2022 v souvislosti s válečným konfliktem, rozhodnou vzdát uděleného víza dočasné ochrany a vrátit se zpět na Ukrajinu, musí se rovněž do 8 dnů od ukončení víza odhlásit ze zdravotního pojištění. 

1.Як, де і якщо в обов'язковому порядку скасовувати страхування від ВЗП, в тому випадку, якщо біженець вирішив повернутися на батьківщину і залишитися там?

Якщо громадянин України тимчасово виїжджає в Україну на термін, що перевищує один календарний місяць, необхідно повідомити про це медичну страхову компанію у  способом веб-форми - Декларації про довгострокове проживання за кордоном, або особисто в офісі компанії ВЗП в Чеській Республіці.  Після повернення з-за кордону громадянину України необхідно повідомити медичну страхову компанію про термін перебування в Україні, наприклад, за допомогою штампів у паспорті.

Якщо переселенці з України, які прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовим конфліктом, вирішать відмовитися від візи тимчасового захисту та повернутися в Україну, вони повинні відмовитися від медичного страхування протягом 8 днів після терміну закінчення візи.

 

2. Jaké jsou šance, že nově příchozí uprchlík z Ukrajiny se může hned zaměstnat v oboru v ČR, a co pro to potřebuje udělat? Například, učitelé cizích jazyků na ZŠ (angličtina, němčina, francouzština)?

Všichni, kterým byla udělena dočasná ochrana, mají volný přístup na trh práce České republiky a nemusí žádat o pracovní povolení. Pro ukrajinské zaměstnance platí, co se týče zaměstnání, v podstatě stejná práva a povinnosti jako pro ty české. Jedinou podmínkou pro zaměstnání ukrajinských občanů je oznámení pracovní smlouvy na úřadu práce, ovšem tato povinnost se vztahuje pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen informovat o nástupu cizince do zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den jeho nástupu. Zaměstnavatel je pak povinen do 10 dnů informovat Úřad práce i v případě, že dojde k ukončení zaměstnání, nebo v případě jakékoliv změny pracovního poměru. Tedy osoby v režimu dočasné ochrany mohou práci vyhledat na základě inzerátů, kontaktováním příslušného úřadu práce, podáním žádosti o přijetí do pracovního poměru. V případě učitelů doporučujeme poslat písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru adresovanou ředitelům příslušných škol.

2.Які шанси, що новоприбулий біженець з України може негайно працевлаштуватися в своїй сфері в Чехії, і що йому потрібно зробити? Наприклад, вчителі іноземних мов в початкових класах (англійська, німецька, французька)?

Всі, кому надається тимчасовий захист, мають вільний доступ до ринку праці Чехії і не повинні звертатися за дозволом на роботу. На українських працівників поширюються по суті ті ж права і обов'язки, що і на чеських службовців з точки зору працевлаштування. Єдиною умовою працевлаштування громадян України є повідомлення про трудовий договір в Управлінні праці, але цей обов'язок поширюється на роботодавців. Роботодавець зобов'язаний повідомити відповідне регіональне відділення Управління праці про початок трудової діяльності іноземця, не пізніше ніж у день його початку. Потім роботодавець зобов'язаний повідомити про це Управління праці протягом 10 днів, навіть якщо працевлаштування припинено або в разі будь-якої зміни трудових відносин. Так, особи, які перебувають у режимі тимчасового захисту, можуть шукати роботу на підставі рекламних оголошень, звернувшись до компетентної трудової служби, подавши заяву про прийом на роботу. У випадку з вчителями рекомендуємо надіслати письмову заяву на набір керівникам відповідних шкіл.

 

3. Jak dlouho můžu být na Ukrajině s vízum strpění (není to multi vízum)? Mohu se vrátit zpátky do ČR?

Pokud bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum- zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jsou tito žadatelé automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. S tímto vízem je možné cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru a na území Ukrajiny. Pokud máte v pase razítko nebo vízový štítek s počtem vstupů "00", lze cestovat do území schengenského prostoru a na Ukrajinu bez omezení. Osoby s dočasnou ochranou mají možnost pobývat na území ČR až na dobu jednoho  roku maximálně však do 31.3.2023. Vízum strpění se uděluje na dobu maximálně jednoho roku.

3.Як довго я можу перебувати в Україні з спеціальною довгостроковою візою з метою тимчасового захисту «віза толерантності до перебування» (це не мультивіза)? Чи можу я повернутися назад до Чехії?

Якщо була видана спеціальна довгострокова віза - спеціальна віза для громадян України, ці заявники автоматично переводяться в систему тимчасового захисту. З цією візою можна виїхати за межі території Чехії, але тільки в межах Шенгенської зони і на територію України. Якщо у вас в паспорті є штамп або візова наклейка з номером в'їздів «00»,  ви можете подорожувати на територію Шенгенської зони та до України без обмежень.  Особи з тимчасовим захистом мають можливість перебувати в Чехії до одного року, але не довше ніж до 31.03.2023. Віза толерантності до перебування (тимчасовий захист) видається максимум на один рік.

 

4. Mohu si teď nechat udělat v ČR UKR pas pro syna 14 let?

Podle ust. § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat na cizinecké policii. O dočasnou ochranu za dítě mladší 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Doporučujeme přijít na příslušné pracoviště i s dětmi pro případ, že by k provedení některých úkonů byla nezbytná jejich osobní přítomnost. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu bez jejich přítomnosti, je nutné s sebou mít jejich cestovní doklad nebo rodný list a fotografii pasového formátu. O vydání cestovního pasu pro osobu mladší 18 let doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Ukrajinské republiky v ČR.

V případě, že byla udělena dočasná ochrana, ale nejste držitelem platného cestovního dokladu, vydá vám Ministerstvo vnitra nebo policie cestovní průkaz totožnosti pouze po prokázání, že potřebujete opustit území České republiky (letenkou, jízdenkou), a to za podmínky, že je to nutné z důvodu výkonu povolání nebo z jiného naléhavého důvodu. Cestovní průkaz totožnosti se nevydává pro účely cest na Ukrajinu. Místní podmínky na pracovištích Policie ČR  a Ministerstva vnitra umožňují vydávat cestovní průkazy totožnosti pouze ve skutečně odůvodněných případech.

4.Чи можливо виготовити паспорт в Чехії український паспорт для сина 14 років?

Згідно параграфу § 93 п. 1 акт. No 326/1999 Зб., про проживання іноземців, іноземець віком до 15 років не зобов'язаний повідомляти про місце проживання. Тому йому не обов'язково реєструватися в іноземній поліції. Тимчасовий захист для дитини віком до 15 років вимагається її законним опікуном. Ми рекомендуємо вам приходити до відповідних органів влади зі своїми дітьми на випадок, якщо їх особиста присутність є необхідною для виконання деяких дій. Якщо ви звертаєтеся за тимчасовим захистом дітей без їх присутності, необхідно мати при собі їх проїзний документ або свідоцтво про народження та фотографію в паспортному форматі. Для оформлення паспорта особам, які не досягли 18 років, рекомендуємо звернутися до Посольства України в Чехії.

У тому випадку, якщо тимчасова захист був наданий, але у вас немає дійсного проїзного документа, Міністерство внутрішніх справ або поліція видадуть вам проїзне посвідчення тільки після того, як доведуть, що вам потрібно покинути територію Чехії (авіаквиток, квиток), за умови, що це необхідно для виконання професійної діяльності або з іншої термінової причини. Проїзне посвідчення не видається для виїзду в Україну. Місцеві умови на робочих місцях поліції Чехії і Міністерства внутрішніх справ дозволяють видавати проїзні посвідчення тільки в реально виправданих випадках.

 

5. Chci odjet do Estonska -  budu tam mít pomoc jako uprchlík? Potřebuju nějaké potvrzení  pro Estonsko, že odmítám pomoc v ČR?

Osoby s udělenou dočasnou ochranou mohou na dobu max. 90 dnů vycestovat do jiné země EU např. za účelem turistiky, nemohou tam ale čerpat další práva např. pracovat pokud to tato země svým rozhodnutím nepovolí. Režim dočasné ochrany lze využít jen v jedné členské zemi EU.  Je možné se vzdát dočasné ochrany v ČR a požádat v Estonsku.

5. Я хочу поїхати в Естонію - чи зможу я там отримати допомогу як біженець? Чи потрібне мені підтвердження для Естонії, що я відмовляюся від допомоги в Чехії?

Особи, яким надано тимчасовий захист, можуть подорожувати до іншої країни ЄС протягом максимального періоду до 90 днів, наприклад, з метою туризму, але вони не можуть скористатися там іншими правами, наприклад, влаштуватись на роботу, якщо ця країна не погодить таке рішення.  Режим тимчасового захисту може бути використаний тільки в одній країні ЄС.  Можливо відмовитися від тимчасового захисту в Чехії і подати заяву в Естонії.

 

6. Co dělat, když nebudu mít humanitární dávku 5000 Kč? ( syn 2 let, miminko 7 měsíce)

Podle § 6 zákona č. 66/2022 Sb., cizinci s dočasnou ochranou se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka ve výši 5 000 Kč; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.

Pokud jsou příjmové, sociální a majetkové poměry takové, že  neumožní cizinci zabezpečit si základní životní potřeby, tj. jídlo, hygienické potřeby apod., pak  může vzniknout nárok na další výplatu humanitární dávky.

Žádost o 2. a další humanitární dávku obsahuje i prohlášení žadatele, ve kterém žadatel uvede, zda je v České republice zaměstnán, jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. prohlásí, zda za kalendářní měsíc, ve kterém podává žádost o humanitární dávku, je povinen hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Výše dávky činí na kalendářní měsíc

 1. a) od prvního do pátého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, částku 5 000 Kč,
 2. b) od šestého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, pro cizince s dočasnou ochranou částku podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

6. Що робити, якщо я не буду отримувати гуманітарну допомогу в розмірі 5000 Корун? (син 2 роки, немовля 7 місяців)

Відповідно до пар. § 6 Закону No 66/2022 Зб., іноземцю з тимчасовим захистом виплачується гуманітарна допомога в розмірі 5 000 Корун за календарний місяць, в якому йому було надано тимчасовий захист; ця норма не застосовується, якщо іноземець з тимчасовим захистом безкоштовно забезпечений проживанням, цілодобовим харчуванням та основними засобами особистої гігієни.

Якщо фінансова, соціальна та майнова ситуація така, що не дозволяє іноземцю забезпечувати життя предметами першої необхідності, тобто продуктами харчування, предметами гігієни тощо, то може виникнути право на подальшу виплату гуманітарної допомоги.

Заява на отримання 2-ї та інших гуманітарних пільг також повинна містити інформацію, в якій заявник вказує, чи працевлаштований він в Чехії, чи є у нього в розпорядженні якісь кошти, або заявляє, чи зобов'язаний він оплачувати витрати на житло за календарний місяць, в якому він подає заяву на гуманітарну допомогу. Виходячи з цього, Управління праці Чехії дасть оцінку всім фактам.

Розмір допомоги за календарний місяць становить

а) з першого по п'ятий календарний місяць, що настає відразу за календарним місяцем, в якому іноземцю було надано тимчасовий захист, в розмірі 5 000 Корун,

б) з шостого календарного місяця, що настає відразу за календарним місяцем, в якому іноземцю було надано тимчасовий захист, для іноземців, які мають тимчасовий захист, розмір відповідно до Закону No 110/2006  Зб .«Про прожитковий мінімум» зі змінами та доповненнями.

 

7. Když ČR skončí platit pro uprchlici zdravotní pojišťovnu, co budu dělat? (syn 2 let, miminko 7 měsíce)

V případě udělení dočasné ochrany jsou cizinci automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této dob je nutné si zajistit vlastní zdravotní pojištění. V případě zaměstnanců v ČR hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

7. Що робити  якщо Чехія припинить платити за медичне страхування для біженців, (син 2 роки, немовля 7 місяців)

У разі тимчасового захисту іноземці автоматично включаються до системи державного медичного страхування строком на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Після закінчення цього терміну необхідно оформити власну медичне страхування. У випадку з працівниками в Чехії медичне страхування оплачує роботодавець.

 

8. Co dělat, když nouzový byt se skončí (pracuje žena, má 2 děti, tchyně-nepracuje)-kde bydlet a jak?

Lze vyhledat jiný byt či jiné ubytování a to např. v ubytovnách, ubytovacích zařízeních, hotelech, bytech, domech, které poskytující ubytování pro uprchlíky.

8. Що робити, якщо термін проживання в забезпеченому житлі закінчується (працює жінка, має 2 дитини, свекруха-не працює) - де жити і як?

Можливо шукати іншу квартиру або інше житло, наприклад, в хостелах, об'єктах розміщення, готелях, квартирах,  будинках, які забезпечують проживання біженців.  

 

Odpovědi zpracoval: JUDr. Milan Čichoň, 21. 6. 2022 (aktualizováno 22.12.2022) 

Відповіді, підготовлені: Доктором Юридичнх Нуак Міланом Чічоном, 21.6.2022 (актуалізовáно 22.12.2022)

 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI – 2. ČÁST

9. Na co mají uprchlíci nárok? - ubytování, dávky, zdravotní péče, školství, pracovní trh - na jak dlouho, od kdy a na co pokud podpora skončí 

V rámci dočasné ochrany mají uprchlíci nárok:

 • právo k pobytu;
 • přístup k ubytování;
 • humanitární dávku;
 • lékařskou péči, včetně péče o duševní zdraví a psychologickou podporu dětí, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění na dobu 150 dnů;
 • zákonné opatrovnictví a bezpečné umístění dětí a dospívajících bez doprovodu;
 • přístup dětí a dospívajících ke vzdělání nebo odborné přípravě;
 • přístup na trh práce, tedy bez povinnosti pracovního povolení;
 • přístup k bankovním službám – např. otevření základního bankovního účtu;
 • právo přestěhovat se do jiné země EU před vydáním povolení k pobytu;
 • právo volně se pohybovat v zemích EU po dobu 90 dnů během období 180 dnů od vydání povolení k pobytu v hostitelské zemi EU.   

Režim dočasné ochrany platí za současného legislativního stavu maximálně do 31.3.2023.

9. На що мають право біженці? - проживання, пільги, охорона здоров'я, освіта, ринок праці - на який термін, від якого часу і на що, у випадку якщо підтримка закінчиться

В рамках тимчасового захисту біженці мають право на:

 • право на проживання;
 • доступ до житла;
 • соціальну допомогу;
 • медичну допомогу, включаючи психіатричну допомогу та психологічну підтримку дітей, доступ до державного медичного страхування строком на 150 днів;
 • правову опіку та безпечне влаштування дітей без супроводу дорослих та підлітків;
 • доступ до освіти або навчання дітей та підлітків;
 • доступ до ринку праці, тобто без обов'язку мати дозвіл на працевлаштування;
 • доступ до банківських послуг – наприклад, відкриття базового банківського рахунку;
 • право на переїзд в іншу країну ЄС до видачі посвідки на проживання;
 • право вільно пересуватися в межах країн ЄС тривалістю 90 днів протягом 180-денного періоду з моменту видачі посвідки на проживання в країні перебування в ЄС.

     Стосовно соціальних виплат - біженці в даний час мають право лише на гуманітарну допомогу, за умови якщо у них немає житла, харчування та предметів елементарної гігієни, які безкоштовно покриваються державою. Після закінчення періоду підтримки вважається, що претенденти повинні перейти на систему пільг згідно матеріальної потреби.

     Режим тимчасового захисту діє максимально до 31.03.2023.

 

10. Mají uprchlíci (v režimu dočasné ochrany) nárok na bezplatnou dopravu po ČR, případně na jakou (vlaky, autobusy, MHD,....)

Od 1.8. 2022 skončil plošný nárok na bezplatnou přepravu osob, které kvůli válečnému konfliktu opustili Ukrajinu. Bezplatně mohou nadále cestovat jen ti, kterým bude Policií ČR vydán výjezdní příkaz kvůli nepřijatelnosti žádosti o udělení dočasné ochrany.

10. Чи мають право біженці (за режимом тимчасового захисту) на безкоштовне користування громадським транспором у Чехії, якщо так то яким саме (поїзди, автобуси, громадський транспорт, тощо)

Станом на 01.08.2022 закінчився термін дії загального права на безкоштовне перевезення осіб, які виїхали з України в зв’язку з військовим конфліктом.  Право на безкоштовний перевезення мають виключно ті громадяни, котрим поліція Чехії видасть наказ про виїзд з країни через відмову у прийнятті заяви про тимчасовий захист.

 

11. Má uprchlík nárok na příspěvek za péči či jinou obdobnou dávku (jedná se o případ kdy se dospělá osoba stará o osobu mentálně postiženou)?

V souvislosti s občany Ukrajiny, v agendě příspěvek na péči uvádíme, že uprchlíci s dočasnou ochranou nebudou vstupovat do národního systému dávek.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění by se muselo jednat o cizince v jiném právním režimu, např. v režimu doplňkové ochrany nebo osobě, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo má na území ČR trvalý pobyt.

11. Чи має право біженець на допомогу по догляду або іншу аналогічну пільгу (це той випадок, коли доросла особа доглядає за психічно недієздатною особою)?

Щодо громадян України, у порядку денному допомоги на догляд ми заявляємо, що біженці з тимчасовим захистом не потраплять до національної системи пільг.

Відповідно до Закону No 108/2006 Зб. про соціальні служби зі змінами та доповненнями, така особа  повинна б бути іноземцем в іншому правовому режимі, наприклад, за режимом додаткового захисту або особою, яка зареєстрована для постійного проживання в Чехії або має постійне місце проживання в Чехії.

 

12. Co má uprchlík dělat, pokud by po něm v rámci zaměstnání byly vyžadovány doklady prokazující způsobilost či vzdělání a on předmětný doklad nemá u sebe? Existuje nějaká náhradní možnost (čestné prohlášení)? 

V režimu dočasné ochrany má cizinec právo na volný přístup na trh práce. Úřady práce doklady o vzdělání či odbornou způsobilost nevyžadují. Zaměstnavatelé mají ve vztahu k úřadům práce pouze dle ust. § 87 zákona o zaměstnanosti v platném znění toliko informační povinnost. Pokud by však zaměstnavatel pro cizince s dočasnou ochranou tyto doklady vyžadoval, jelikož tak stanoví zákon např. v případě regulovaných profesí, pak čestné prohlášení dostačující není.

12. Що робити біженцю, якщо в рамках його працевлаштування потрібні документи, що підтверджують його компетентність або освіту і він не має при собі документи? Чи є альтернативний варіант (афідевіт-письмове свідчення)? 

В режимі тимчасового захисту іноземець має право на вільний доступ до ринку праці. Управління праці не вимагає доказів освіти або професійної компетентності. Роботодавці мають по відношенню до управліннь праці виключно інформаційні зобовязання, відповідно до положеннь параграфу § 87 Закону про зайнятість зі змінами та доповненнями. Однак, якщо роботодавець вимагає ці документи для іноземців з тимчасовим захистом, як це передбачає закон, наприклад, у випадку з регульованими професіями, то афідевіту (письмового свідчення) недостатньо.

 

13. Jaké má uprchlík možnosti v případě, kdy po skončení doby 150/180 dnů hrazeného zdravotního pojištění (viz LEX Ukrajina II) nebude mít prostředky na zaplacení zdravotního pojištění u VZP (je pro všechny cizince na území ČR povinné)?         

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty bude nutné si zajistit vlastní zdravotní pojištění. V případě cizinců v ČR hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Po uplynutí zákonem stanovené doby přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění se držitelé dočasné ochrany musí registrovat na místně příslušném úřadu práce, být zaměstnáni nebo platit měsíční platby do systému zdravotního pojištění. Pokud tak neudělají, automaticky přijdou o přístup do veřejného zdravotního pojištění.

13. Які можливості є у біженця, якщо після закінчення періоду 150/180 днів забезпеченого медичного страхування (див. “Лекс Україна II”) у нього не буде коштів для оплати медичного страхування ВЗП (VZP) (воно є обов'язковим для всіх іноземців в Чехії)?

Після встановленого законом терміну необхідно буде оформити власне медичне страхування. У Чехії медичне страхування для іноземця (працівника) оплачує роботодавець. Після закінчення встановленого законом терміну доступу до державного медичного страхування власники тимчасового захисту повинні зареєструватися в місцевому компетентному управлінні праці (центрі зайнятості), працевлаштуватися або виплачувати щомісячні виплати до системи медичного страхування.  Якщо вони цього не зроблять, то автоматично втратять доступ до державного медичного страхування.

 

14. Jak bude hodnoceno, pokud uprchlíkovi bylo v rámci období, kdy za něj hradí zdravotní pojistné stát indikován nějaký lékařský úkon, ale s ohledem na čekací dobu se bude výkon konat až po skončení doby kdy za něj hradí pojištění stát? Bude pak nutno mít soukromé zdravotní pojištění, jinak nebude výkon proveden? 

Pro pobyt v ČR je nutné, aby cizinec byl zdravotně pojištěn. Na území ČR ale musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. Platnost pojištění se bude vztahovat v době provedeného lékařského úkonu.

Uprchlík má zajištěnou účast na veřejném zdravotním pojištění, pokud je v režimu dočasné ochrany, je zaměstnán nebo registrován na úřadu práce popřípadě si hradí pojištění jako samoplátce sám.

S některými dalšími pobytovými statusy cizinců na území ČR jsou spojena i práva na veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o: 

Trvalý pobyt na území ČR – osoba je povinna účastnit se veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Zaměstnání na území ČR  – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.

Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.

Strpění pobytu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče.

Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.

Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

14. Як буде оцінюватися ситуація, якщо біженець був назначений на медичну процедуру в той період, коли держава платить його медичне страхування, але що стосується періоду очікування, то виконання відбудеться тільки після закінчення періоду, коли держава виплатить йому страхування? Чи потрібно буде тоді мати приватне медичне страхування, інакше процедура не буде проведена?

Щоб залишитися в Чехії, необхідно, щоб іноземець був медично застрахований. Однак у Чеській Республіці кожен постачальник медичних послуг повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому, незалежно від страхування або статусу проживання. Однак, ймовірно, він вимагатиме за це оплату. Термін дії страхування покриє час виконання медичної процедури.

Біженцю гарантується участь у державному медичному страхуванні, якщо він перебуває в режимі тимчасового захисту, працевлаштований або зареєстрований в Управлінні праці або сам оплачує страхування як самоплатник.

Деякі інші статуси проживання іноземців в Чехії також пов'язані з правами на державне медичне страхування, це: 

Постійне місце проживання на території Чеської Республіки – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованої особи та покривається повним медичним обслуговуванням.

Працевлаштування в Чеській Республіці – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованої особи та покривається повним медичним обслуговуванням.

Страхування в іншій країні ЄС – допоміжна участь у державному медичному страхуванні, особа має Європейську має картку застрахованої особи, та їй надаєься необхідна або повноцінна медична допомога.

Туристичне перебування – до 90 днів в Чехії, необхідно оформити власне комерційне медичне страхування, спектр медичних послуг, що надаються визначається видом страхування. Це страхування, як правило, можна оформити онлайн.

Довгострокове перебування понад 90 днів – необхідно оформити власне комерційне медичне страхування, спектр медичних послуг, що надаються, є комплексним.

Толерантність до перебування (тимчасовий захист) –  особа є учасником державного медичного страхування з моменту оформлення візи, має паперовий документ на заміну та отримує повний догляд.

Дитині, народженій в Чехії від матері з посвідкою на тривале проживання  – участь в державному медичному страхуванні до 2-місячного віку, після цього необхідно оформити комерційне медичне страхування, до 2 місяців людині надається повне медичне обслуговування.

Шукачі притулку (азил) – участь у державному медичному страхуванні з моменту звернення, особі з цього моменту надається повна медична допомога.

Шукачам притулку (азил) в установах МВС – особі надається лише невідкладна медична допомога, що надається Міністерством внутрішніх справ у межах його приміщень.

Притулок (азил)  – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованої особи  та покривається за рахунок повної медичної допомоги.

Претенденти на додатковий захист – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованої особи та отримує повний догляд.

Заявники на додатковий захист у закладі МВС – особі надається лише невідкладна медична допомога.

 

15. Mají uprchlíci po skončení mimořádné pomoci (5000 Kč na dobu  1 - 6 měsíců dle Lex UKR II) nárok na nějaké systémové dávky či   jednorázovou pomoc?    

Pokud je zajištěno stravování, ubytování a základní hygienické potřeby nenáleží humanitární dávka ani v prvním měsíci udělení víza dočasné ochrany.  Možnost čerpat humanitární dávky je prodloužena do 3/2023, viz dále odpověď č. 6

15. Чи мають право біженці на будь-які системні пільги або одноразову допомогу після закінчення надання екстреної допомоги (5 000 Корун на термін 1-6 місяців згідно “Лекс Україна II”)?    

У разі надання харчування, проживання та предметів елементарної гігієни гуманітарна допомога не надається навіть у перший місяць видачі візи тимчасового захисту. Можливість отримання гуманітарної допомоги продовжується до 03/2023, див п.6.

 

16. Jaký bude pravděpodobný postup po skončení krizového režimu a dočasné ochrany, pokud zde budou chtít uprchlíci zůstat s ohledem na nemožnost se vrátit zpět na UK 

V souvislosti s režimem dočasné ochrany dále upozorňujeme, že je v legislativním procesu nová úprava zákona č. 65/2022, tzv. Lex Ukrajina IV, kterým se mimo jiné stanoví postup pro prodloužení dočasné ochrany. Na prodloužení dočasné ochrany budou mít nárok všechny osoby, které mají udělenou a platnou dočasnou ochranu v České republice.

Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online.  Začátkem roku 2023 bude spuštěna nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany. Na provedení online registrace bude čas od ledna 2023 do 31. 3. 2023. Registrací se dočasná ochrana prodlužuje do 30. 9. 2023, a to proto, aby bylo možné pohodlně se dostavit na příslušné pracoviště a doložit potřebné dokumenty. Následně bude možné prodloužit dočasnou ochranu do 31. 3. 2024.

16. Якою буде ймовірний план дій після закінчення кризового режиму та тимчасового захисту (03/2023), якщо біженці захочуть залишитися в Чехії з огляду на неможливість повернення до України?

У зв'язку з режимом тимчасового захисту також потрібно зазначити, що в законодавчому процесі перебуває нова редакція до Закону No 65/2022, так званий Лекс Україна IV, який, серед іншого, визначає порядок продовження тимчасового захисту. Всі особи, яким було надано і для котрих діє тимчасовий захист в Чеській Республіці, матимуть право на продовження тимчасового захисту.

Зареєструватися для продовження тимчасового захисту можна буде тільки онлайн.  Нова платформа онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту буде запущена на початку 2023 року. Онлайн реєстрація розпочнеться з січня 2023 року по 31.03.2023. Завдяки реєстрації тимчасовий захист продовжується до 30.09.2023 для того, щоб була достатня можливість звернутись до відповідного уповноваженого органу та подати необхідні документи. Після цього буде можливим продовження тимчасового захисту до 31.03.2024.

Odpovědi zpracoval: JUDr. Milan Čichoň, 13.7.2022 (aktualizováno 22.12.2022) 

Відповіді, підготовлені: Доктором Юридичнх Нуак Міланом Чічоном, 13.7.2022 (актуалізовáно 22.12.2022)                                                                                             

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI – 3. ČÁST

17. Je možné v Praze do tzv.  nouzového přístřeší (hromadná ubytovací zařízení) i nadále přijímat uprchlíky (s poskytnutím ubytování zdarma),  kteří byli ubytováni  několik měsíců v bytech, ale musí se vystěhovat, protože nejsou schopni hradit náklady na bydlení?

Podle ust. § 6b zákona Lex Ukrajina slouží dočasné nouzové přístřeší přednostně pro ubytování žadatelů o udělení dočasné ochrany osob, které nebylo možné z důvodu kapacity ubytovat v nouzovém ubytování a osob, které odmítly nouzové ubytování nebo ukončily pobyt v nouzovém ubytování. Tedy pokud dané osoby ukončily pobyt v nouzovém ubytování zákon na toto pamatuje s možností dočasného přístřeší.

17. Чи можливо надалі в Празі приймати біженців до так званого екстренного притулку (житла масового розміщення), з наданням безкоштовного житла, які були поселені протягом декількох місяців у квартирах, але змушені виїжджати, оскільки не в змозі покрити витрати на житло? 

Згідно з параграфом § 6b Закону “Лекс Україна”, йдеться про розміщення осіб, що потребують тимчасового захисту, які не могли бути розміщені в екстренному притулку в звязку з місткістю приміщення, та осіб, які відмовилися від розміщення в екстренному притулку або закінчили своє перебування в екстренному притулку. Тобто, якщо особи припинили своє перебування в екстренному притулку, закон передбачає це можливістю тимчасового притулку.

 

18. Jaký dokument prokazující ubytování mají uprchlíci ubytovaní v tzv. nouzovém přístřeší dokládat při žádosti o humanitární dávku?

Předpokladem je fyzický pobyt na území ČR. Nárok na dávku se po poslední novelizaci zákona nevztahuje na cizince, kterým je bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických prostředků.

18. Який документ, підтверджуючий проживання, повинні надати біженці в так званих екстреннрих притулках при подачі заявки на гуманітарну допомогу? 

Обов'язковою умовою є фізичне перебування в Чехії. Після останньої поправки до Закону право на пільгу не поширюється на іноземців, яким надається безкоштовне проживання, включаючи цілодобове харчування та основні засоби гігієни.
 

Odpovědi zpracoval: JUDr. Milan Čichoň, 9.8. 2022 (aktualizováno 22.12.2022) 

Відповіді, підготовлені: Доктором Юридичнх Нуак Міланом Чічоном, 9.8.2022 (актуалізовáно 22.12.2022)    

 

 

Projekt je realizován Konfederací sociálních služeb za podpory Ministerstva vnitra v rámci dotačního titulu „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“