Odběr novinek

Když už zdraví neslouží aneb příspěvek na péči

Tento stav kromě zdravotních omezení a komplikací s sebou často nese i případné zvýšené náklady na zajištění pomocné péče.

V rámci státní sociální podpory je na tyto případy pamatováno a jakákoliv osoba, která z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá péči o sebe samu a pro své přežití potřebuje pomoc další osoby (je tedy závislá na péči další osoby) si může podat žádost o přiznání příspěvku na péči.   

Příspěvek je tedy určen pro zajištění pomoci při zvládání základních životních potřeb potřebné osoby. Tato pomoc může být zajištěna jak pomocí a prostřednictvím sociálních služeb, tak pomocí jiné osoby nebo jiných forem. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě podané žádosti a provedených šetřeních. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Na základě podané žádosti provede Úřad práce sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Pro výsledek šetření je totiž nesmírně důležité zhodnotit všechny aspekty, které mohou hrát roli při fungování žadatele v jeho běžném domácím prostředí.

Poté je dále posuzován stupeň závislosti osoby, přičemž se při posuzování vychází jak ze zdravotního stavu posuzované osoby, tak z výsledku sociálního šetření, případně z výsledků dalších funkčních vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posouzení je pak vydáno rozhodnutí, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Pro stanovení nároku na příspěvek je zásadní určení stupně závislosti, což se děje pomocí hodnocení schopnosti zvládání či nezvládání základních životních potřeb samostatně.   

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvku na péči je spojená s mírou potíží, které má žádající osoba. Na základě vyhodnocení je žádající osoba zařazena do jednoho ze 4 stupňů závislosti (lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost).

Pro stupně závislosti je rozhodující počet nezvládaných potřeb:

  • stupeň – nezvládání 3 nebo 4 základních životních potřeb
  • stupeň – nezvládání 5 nebo 6 základních životních potřeb
  • stupeň – nezvládání 7 nebo 8 základních životních potřeb
  • stupeň – nezvládání 9 nebo 10 základních životních potřeb

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let je stanovena (za kalendářní měsíc)

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“