Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Podstatným prvkem takto uzavřené smlouvy je tedy to, že se jako kupující zavazujete k určitým povinnostem, ale nečiníte tak osobně v obchodě, kde byste smlouvu fyzicky podepsali, nebo – jak už jsme zmiňovali výše – by k jejímu uzavření došlo „konkludentně“, například platbou zboží na pokladně. V tomto případě se zavazujete pomocí prostředků komunikace na dálku, přičemž nemáte možnost před podpisem smlouvy na dálku získat podrobnější informace o zboží.

 

Dalším úskalím tohoto způsobu uzavírání smluv může být právě to, že se fakticky nemusí nic podepisovat. To může ve výsledku znamenat, že uzavřete smlouvu, aniž byste si toho byli vědomi. Pro leckteré nepoctivé obchodníky je to přesně ten důvod, který je na tomto způsobu uzavírání smluv lákavý: kontaktují spotřebitele, aniž by si to vyžádali, s nabídkou, kterou zpravidla prezentují jako mimořádně výhodnou. K tomuto účelu pak mohou vyškolení operátoři různými dotazy přimět volaného k vyjádření souhlasu a považovat to za uzavření smlouvy. Dejte si v této souvislosti pozor zejména na nabídky různých dodavatelů elektřiny nebo zemního plynu – takové smlouvy jsou často velmi nevýhodné. Doporučujeme Vám takové nevyžádané nabídky rázně odmítnout a hovor či emailovou komunikaci neprodleně ukončit.

 

Zákonodárce si je vědom nevýhod spojených s tímto způsobem uzavírání smluv a přiznává tak v občanském zákoníku spotřebiteli právo od distančním způsobem uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Lhůta, ve které tak může spotřebitel učinit, je 14 dní a začíná běžet od převzetí zboží nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud se jedná o smlouvu s opakovanou dodávkou zboží (stejného druhu). Někteří prodejci se budou snažit zákonná ustanovení obejít tím, že ve smlouvě toto právo spotřebitele vyloučí. Toto ustanovení ve smlouvě však neplatí a soud by k němu v případě sporu nepřihlížel. Odstoupit od smlouvy spotřebitel může, i když mu lhůta k odstoupení ještě nezačala běžet. O svém právu odstoupit od smlouvy ovšem musí být spotřebitel poučen už před jejím uzavřením. Jestliže tak prodejce neučiní, běží spotřebiteli lhůta k odstoupení až od okamžiku, kdy takové poučení obdrží. Pokud poučení neobdrží vůbec, lze od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů od převzetí zboží.

 

Výhodou práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je, že tak můžete učinit bez jakéhokoli vysvětlování důvodu a bez hrozby jakékoliv sankce. Z toho vyplývá, že Vám prodejce musí vrátit veškeré peněžní prostředky, které na základě smlouvy obdržel, a to včetně nákladů na dodání zboží (např. poštovného). Tyto peněžní prostředky musí vrátit do 14 dnů od odstoupení. Když dojde k řádnému odstoupení od smlouvy, dochází následně k zániku veškerých závazků ze smlouvy, a to od samého počátku.

 

Doporučujeme Vám zasílat odstoupení písemně, a to doporučeně či s dodejkou (prokazování zaslání odstoupení je v případě sporu na spotřebiteli). V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy, učiňte tak co nejdříve a nic neodkládejte. Rozhodující je, aby takové odstoupení bylo nejpozději poslední den lhůty podáno.

 

Pokud odstoupíte od smlouvy, pamatujte na to, že musíte do 14 dnů převzaté zboží vrátit prodejci. Je v pořádku, když jste předtím zboží rozbalili a ověřili si jeho vlastnosti. Jen v případě, že by kupující postupoval zcela nestandardním způsobem či se zbožím nakládal i jinak (například by ho úmyslně poškodil), odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží. Částka, o kterou by pak prodejce ponížil vracenou kupní cenu, by nesměla být nepřiměřená. Nelze však po spotřebiteli požadovat náklady na zkontrolování zboží, opětovné zabalení či vyčištění, jestliže spotřebitel nevybočil z výše uvedených mezí.

 

Existují výjimky, kdy spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit, ač byla uzavřena na dálku. Jedná se například o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží podléhající rychlé zkáze nebo při dodávce novin, časopisů či periodik (jsou aktuální jen krátkou dobu, navíc by si je kupující mohl vždy přečíst a vrátit). Nelze také odstoupit od smlouvy se službou – ubytování, doprava, volnočasová aktivita, která má být poskytnuta v určitý ve smlouvě stanovený čas; důvodem je zde omezení možnosti opětovného prodeje kapacity v případě realizovaného odstoupení od takovéto smlouvy. Naopak nejde o případy, kdy si spotřebitel vybírá podle sebe z více nabízených možností, např. podle velikosti oblečení – v takové situaci je odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku možné.